• Huisregels

  Huisregels zijn gedragsregels die in het algemeen en voor specifieke gevallen gelden. Zij dienen toegepast te worden door alle leden, toeschouwers en gasten. Ze gelden op het terrein en in de gebouwen van de vereniging, tijdens uitwedstrijden, toernooien enz. Alleen het bestuur vaardigt deze regels uit. Basis hiervoor zijn onze afspraken:

 • 1. Algemene regels

  • Elk lid heeft zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de regels rondom veilig sporten, de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en aanwijzingen van bevoegde organen van de vereniging na te leven.
  • Bij een ongeval met lichamelijk letsel of materiële schade op weg naar, tijdens of op de terugweg van een korfbalevenement dient men zo mogelijk binnen 24 uur hiervan bericht te geven aan de secretaris van de vereniging of een ander bestuurslid.
  • Bij verhuizing dient men onder vermelding van het nieuwe adres, zo spoedig mogelijk opgave te doen aan de secretaris. Deze vermeldt dit op de SKF site.
  • Leden hebben de plicht de Algemene Vergaderingen bij te wonen. Bij verhindering hiervan dient de secretaris voor de betreffende vergadering te worden geïnformeerd.

  2. Het gehele terrein

  • Voor minderjarigen is het verboden zich zonder begeleiding van een meerderjarige op het terrein te bevinden. Minderjarigen ontvangen geen sleutel van het terrein en/of de gebouwen.
  • Sleutels voor toegang tot het terrein en/of de gebouwen die aan bepaalde personen zijn uitgereikt, mogen niet overgedragen worden aan andere personen.
  • Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee het terrein op te nemen.

  3. Alle gebouwen

  • Er geldt een rookverbod voor alle locaties.
  • Wordt er een aanplakbiljet in het gebouw opgehangen op de daartoe aangewezen plaatsen, dan dient degene die het heeft opgehangen ervoor te zorgen dat dit, direct na afloop van het aangekondigde, wordt verwijderd en er geen resten achter blijven.

  4. Gebruik sporthal

  • Geen consumpties gebruiken in de hal.
  • Gebruik is alleen toegestaan voor verenigingsactiviteiten (trainingen, wedstrijden enz.) en na toestemming van de beheerder.
  • De vloer vegen na de laatste training, wedstrijd of andere activiteit.
  • Men mag alleen met schone sportschoenen de zaal betreden.
  • Degene die het laatste gebruik maakt van de sporthal doet de verlichting uit.

  5. Veld.

  • Geen glaswerk of serviesgoed gebruiken op het veld.
  • Inschieten op het kunstgrasveld uitsluitend in de pauze of na afloop van een wedstrijd. Verder dient men buiten de kunstgrasvelden te verblijven.

  6. Deelname training/wedstrijden

  • Voor veldtrainingen worden de buitenkleedkamers aan de zuidzijde gebruikt.
  • Bij trainingen geldt dat een speler zich minimaal vijftien minuten voor aanvang van de training bij de trainer moet hebben gemeld.
  • Tijdens trainingen in de sporthal is het niet toegestaan dat degenen die zelf geen training krijgen langs de kant gaan schieten.
  • Een speler die is verhinderd aan een wedstrijd deel te nemen, moet minstens 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd het betreffende wedstrijdsecretariaat hiervan in kennis stellen.
  • Bij plotselinge verhindering binnen de in het vorige artikel genoemde termijn, dient zo spoedig mogelijk het wedstrijdsecretariaat te worden geïnformeerd.
  • De afschrijvingen moeten geschieden op aannemelijke gronden. Indien deze, naar het oordeel van het bestuur niet aanwezig zijn, wordt de afschrijving niet geaccepteerd. Dit kan sancties tot gevolg hebben.
  • Bij verhindering van deelname aan een verplichte training dient de trainer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld.
  • Tijdens wedstrijden dienen de spelers het voorgeschreven tenue te dragen waarbij het shirt, indien mogelijk in verband met de lengte, in de broek of het rokje moet.
  • Bij thuiswedstrijden dient een speler minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd op/in de accommodatie aanwezig te zijn.
  • Bij uitwedstrijden dient een speler ten minste vijf minuten voor vertrek op het afgesproken vertrekpunt aanwezig te zijn.
  • Bij uitwedstrijden zijn ouders/verzorgers mede verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.
  • Bij uitwedstrijden wordt de reis gezamenlijk ondernomen. Voor het reizen stelt het bestuur regels vast. Indien een speler op andere wijze de reis maakt moet het (betreffende) wedstrijdsecretariaat en de coach hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte worden gesteld.
  • Supporters/toeschouwers bij jeugdwedstrijden moeten de kinderen alleen aanmoedigen. Commentaar en aanwijzigingen zijn voor de coach c.q. trainer.
  • Voor supporters en spelers geldt: lever tijdens wedstrijden geen commentaar op de leiding.

  7. Materiaal

  • Voor de veldcompetitiewedstrijden is er een schema gemaakt welke ploeg op welk veld speelt. De velden worden uitgelegd door de materiaalcommissie.
  • Na thuiswedstrijden en trainingen dient het niet meer benodigde materiaal ordelijk te worden opgeruimd. Het materiaal moet worden opgeborgen in de materiaalopbergruimte aan de noordzijde van de sporthal. Al het materiaal op de daarvoor bestemde plaats, hetgeen duidelijk is aangegeven.
  • Schade aan of verlies van ballen en materiaal moet onmiddellijk gemeld worden aan de velddienst of het aanspreekpunt van de materiaalcommissie.
  • Bij zaaltrainingen in externe zalen wordt aan het begin van het seizoen een regeling voor de sleutel en het materiaal gepubliceerd. Voor het overige gelden in een externe zaal dezelfde regels als in onze sporthal.
  • Bij zaaltrainingen in een externe hal moet er getraind worden met het door de gemeente beschikbaar gestelde materiaal (de ballen worden door SKF geleverd).
  • Tijdens de wedstrijden buiten zijn er zoveel wedstrijdballen aanwezig als het aantal wedstrijden (dus geen extra ballen uit de materiaalopbergruimte halen).
  • Tijdens zaalwedstrijden zijn er twee wedstrijdballen in de zaal.

  8. Kleedkamers

  • Het laatste team dat gebruik maakt van een kleedkamer in de eigen accommodatie zorgt ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd of training veeg -/trekkerschoon achter gelaten wordt (inclusief het douchegedeelte en het toilet).
  • Bij uitwedstrijden worden de kleedkamers netjes achter gelaten.
  • In de kleedkamers blijft men van andermans spullen af en blijft je telefoon in de tas.
  • Kom je van het veld in de kleedkamers, dan eerst buiten de schoenen van het vuil ontdoen.
  • Onder geen beding glaswerk en drank in de kleedkamers meenemen, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden.

  9. Kantine

  • Voor personen onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te nuttigen.
  • Alleen degenen die bevoegd zijn (= aangewezen door de kantinecommissie) mogen zich achter de bar en in de keuken bevinden.
  • Geen tassen op de tafels en in de doorgaande looppaden zetten.
  • Consumpties in glas en serviesgoed worden in de kantine of op het terras genuttigd.
  • Geen meubilair uit de kantine of vergaderruimten of van het terras mee het veld opnemen. Meubilair in de kantine laten staan. Alleen indien dit om fysieke redenen noodzakelijk is, mag hiervan worden afgeweken.
  • Geen etenswaren uit de kantine meenemen naar de sporthal.
  • Sluitingstijd accommodatie: één uur na de laatste training, twee uur na de laatste wedstrijd. Uiterlijk om 24:00 uur. In overige situaties op afspraak.
  • Sluitingstijd keuken: tijdens de zaalcompetitie op zaterdag om 21:00 uur. Indien er niet voldoende barbezetting is dan eerder. In overleg met de barbezetting kan de keuken langer open blijven.
  • Afsluiten accommodatie: de laatste gasten helpen de bardienst met opruimen: afvalbakken legen, tafels schoonmaken, op zaterdag stoelen stapelen, vloer aanvegen.
  • In verband met de veiligheid verlaat de bardienst samen met de laatste gasten het pand.

  10. Gebruik vergaderruimtes

  • Voor reguliere vergaderingen dient men tijdig de vergaderruimte te bespreken via dit formulier.
  • De gebruikte ruimte schoon achterlaten en meubilair op z’n plaats terug zetten.
  • Glas en serviesgoed inleveren bij de bar. Indien noodzakelijk: lichten uit doen.