• Voorwaarden lidmaatschap

  Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap Korfbalvereniging SKF

  1. Verenigingsjaar
  Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

  2. Statuten en huishoudelijk reglement
  Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Een kopie hiervan is op te vragen bij de secretaris.

  3. Aanvang lidmaatschap
  Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt in principe berekend vanaf de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld.

  4. Beëindiging lidmaatschap
  Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 30 juni. Opzeggingen moeten vóór 1 juni schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Dit in verband met het maken van teamindelingen en verenigingsplanning. Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar is men nog 3 maanden contributie verschuldigd.

  5. Wijziging lidmaatschap
  Wijzigingen van spelend lid naar niet spelend lid of recreant kunnen in principe alleen aan het einde van een verenigingsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet spelend lid naar spelend lid of recreant kunnen gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herrekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Adreswijzingen of andere wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de ledenadministratie.

  6. Kleding
  Er is een contract afgesloten met 100% Football voor de wedstrijd shirts. Bij SKF is Martine Kooij verantwoordelijk voor de wedstrijdshirts en alle sponsorkleding. Mailadres is kledingcommissie@skfkorfbal.nl. Mocht het shirt te klein worden, dan kunt u deze altijd ruilen. Onder het shirt dragen de heren een blauw sportbroekje en de dames een blauw rokje. Deze spullen zijn te koop bij 100% Football. Er wordt aangeraden om ook het blauwe inschietshirt van SKF hier aan te schaffen. Kijk ook op de webshop voor leden.

  7. Boetes
  Boetes die als gevolg van het niet nakomen van regels door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan.

  8. Contributie
  Contributies voor spelende leden worden maandelijks geïncasseerd. Automatische incasso vindt elke 1e dag van de maand plaats. De contributiebedragen staan vermeld op de site.

  9. Verenigingswerk 
  Vele handen maken licht werk. SKF hecht eraan dat werkzaamheden door leden gezamenlijk worden uitgevoerd. Naast eventuele vrijwilligerswerkzaamheden worden spelende leden (C-jeugd en ouder), ReKo-ers, Sportfitters, trainingsleden en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden (F-jeugd t/m C-jeugd) geacht per kalenderjaar een minimaal aantal door het bestuur vast te stellen verenigingswerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden kunnen niet worden afgekocht.

  10. Privacy
  Door u aan te melden als lid van SKF gaat u akkoord met het privacy beleid dat we hanteren binnen SKF. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens mogen verwerken voor onder andere het aanmelden bij het KNKV, het doen van planningen (bijvoorbeeld het indelen van de teams en het communiceren daarover), het opnemen (video) van wedstrijden/trainingen t.b.v. het verbeteren van de sportprestaties, het versturen van een nieuwsbrief om u te informeren over het reilen en zeilen binnen onze vereniging en archivering van uw gegevens t.b.v. jubilea. Voor het complete overzicht van alle verwerkingen van uw persoonsgegevens verwijzen we u graag naar het privacybeleid die u kunt vinden op de website.

  Het bestuur van SKF wenst u veel korfbalplezier!